`

1000 jaar Gontrode

Kroniek van de parochie Gontrode

1000 jaar Gontrode

Kroniek van de parochie Gontrode

Op 8 december 2023 wordt het boek '1000 jaar Gontrode - Kroniek van de parochie' officieel voorgesteld. U kan dit boek bestellen door onderstaand formulier in te vullen. Liever per post? Download dit formulier en stuur het op naar Erfgoed De Gonde vzw, Brusselsesteenweg 393, 9090 Melle.

Duid zeker aan hoeveel exemplaren u precies wenst en schrijft daarbij de som van 50€ per exemplaar over op rekeningnummer BE48 7370 3628 6127

Gelieve in te schrijven voor 15 oktober 2023

Ik zal het exemplaar of exemplaren afhalen tijdens de voorstellilng van het boek op 8 december 2023 om 20:00. Het exemplaar of de exemplaren worden mij per post verzonden, de verzendingskost van 8 euro per exemplaar zullen samen met de inschrijvingsbedrag overgeschreven worden.

Hieronder leest u het voorwoord van het boek

Beste Gontrodenaar,
Wie het katholieke leven in deze parochie van 50, 75 jaar geleden heeft beleefd, draagt vele herinneringen met zich mee. Aan de ene kant die van het triomfantelijke leven met massabijeenkomsten, volle kerken van volks- missies, bedevaarten, Bond van het H. Hart, processies, "kerkvorsten" in groot ornaat en zo meer. Aan de andere kant de herinnering aan een strenge huwelijksmoraal, de verstervingen, het vasten, de vele beschermende regels die men in acht diende te nemen.
Dit systeem van godsdienst als zingevingsprincipe van het menselijk bestaan heeft een stempel gedrukt op het maatschappelijk leven in die tijd, zodanig zelfs dat de jongere generatie geen weet meer heeft van wat hun ouders, grootouders en overgrootouders hebben geloofd, en het antwoord schuldig blijft op de vraag wat het vagevuur is, het lof, een aflaat, een schietgebed of een quatertemperdag enz.
Het boek dat hier voor u ligt weerspiegelt die vele richtingen: de lezer vindt er heel wat info over het ontstaan van de parochie, het kerkgebouw met zijn meubilering, de smaakvolle kunstwerken en wie wat vervaardigde, de vele opeenvolgende geestelijken die met hart en ziel, maar soms met beperkte mogelijkheden de herder waren van de parochiegemeenschap, de geestelij- ke bekommernis van de parochianen behartigen, de inspiratiebron waren van veel parochiale verenigingen en broederschappen, de bouwheer van kerk, parochiaal centrum of vrije bibliotheek. Die lief en leed deelden met de inwoners, soms hulp boden waar er grote problemen dreigden, maar ook glunderden wanneer zij zagen hoe de parochianen met enthousiasme de goddelijke diensten bijwoonden, en het ook niet nalieten om eens deftig te feesten.
Het was voor de inwoners van de parochie een voorrecht in een kleine gemeenschap te mogen leven en elkaars steun en toeverlaat te zijn. Voor het opmaken van deze kroniek doorpluisde ik alle geschied- en heemkundige tijdschriften uit de provincie Oost-Vlaanderen; parochie- registers en verslagen van de kerkraad, heb ik her en der grafmonumenten gefotografeerd en uitgebreide gesprekken gevoerd met personen die bij het parochieleven betrokken waren. Dit alles om te trachten een beeld te kunnen samenstellen, van het leven van de parochie door de jaren heen. In deze onzeker aanvoelende tijden van reorganisatie van het kerkelijk leven in onze contreien en nog niet echt het antwoord kennende op welke manier de katholieke kerk zich zal ontvouwen in de steeds maar snel wisse- lende denkwijzen van de mens is het goed dat we het verleden niet vergeten om lessen te trekken voor het heden.
Michel De Roek

  • Titel: 1000 jaar Gontrode
  • Kroniek van de parochie Gontrode
  • Prijs: 50 euro
Mijn stamboom opmaken

Mijn stamboom opmaken

* Niveau: beginner

Schrijf je in voor onze cursus "MAAK JE EIGEN STAMBOOM" en ontdek wie je voorouders waren en waar en hoe ze leefden Onze werkgroep genealogie organiseert een cursus stamboom onderzoek voor beginnende vorsers Van de eerste notities tot een mooie afgewerkte familiegeschiedenis.

Meer info en inschrijven.

van niets tot iets

van niets tot iets

* Niveau: beginner

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen; leren begrijpen, en is tevens bedoeld als aanvulling van onze cursus "stamboomonderzoek voor beginnende familievorsers".

De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal, om de letters, cijfers en woorden van de oude geschriften, in de diverse akten en documenten beter te kunnen ontleden.

Meer info en inschrijven.

Cursus Oud Schrift

Cursus Oud Schrift

* Niveau: gevorderd

Deze cursus richt zich naar personen die reeds een minimale ervaring hebben met oud schrift en is tevens bedoeld als aanvulling van onze cursus oud schrift beginners 'van niets tot iets'

De cursus bestaat uit heel wat teksten uit begin 18de en 17de eeuw, gaande van staten van goed, wettelijke passeringen... tot enquesten

Meer info en inschrijven.